ཕོ་རོག་ཡང་སྙིང་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཅེ་ན། ཕོ་རོག་ངོ་མར་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཆོག
乌鸦到底有多聪明?来了解一下真实的乌鸦

发布时间:2019年04月24日

ཕོ་རོག་ཞེས་བརྗོད་དུས་མི་ཚང་མས་ཆ་རྒྱུས་ཡོད། འོན་ཏེ་ཕོ་་རོག་ནི་མི་མང་ཆེ་བའི་སེམས་ནང་ངན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཐ་ན་ལྟས་ངན་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཏུ་བརྩི། དོན་དངོས་ཐོག་ཕོ་རོག་ནི་འདབ་ཆགས་ཁྲོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་མཁན་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ལ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ནི་——སྤྱང་གྲུང་དོད་པོ་ཡོད།

ཕོ་རོག་གི་གཟན་ཆས་ཟ་བའི་གོམས་གཤིས་ནི་རྙོག་འཛིང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟེ། དཀར་དམར་གང་རུང་ཡིན་ཀྱང་ཆོག་ལ་ཐ་ན་སྙིགས་རུལ་དུ་སོང་བའི་ཟས་ཀྱང་ཟ་ཡི་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་སྲིན་འབུ་ནི་དགའ་ཤོས་ཀྱི་ཟས་རིགས་ཡིན། གལ་སྲིད་ཕུ་རོག་ཁྱུ་གཅིག་ཁང་པའི་སྒོ་ཁར་ཡོང་ནས་འཕུར་མ་ཕྱིན་ན་ཉེ་འཁོར་དུ་ཁོ་ཚོས་ཟ་འདོད་པའི་ཟས་རིགས་ཡོད་ཀྱང་སྲིད། ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཚང་བཅའ་བར་འཚམ་པོ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གྲོད་ཁོག་རྒྱགས་རྗེས་ཁོ་ཚོ་རང་འགུལ་གྱིས་ཁ་བྲལ་སྲིད། ཕོ་རོག་གི་སྐད་སྙན་པོ་མེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་དེ་ཚོ་མཐར་སྤྲོད་གཏོང་མི་རུང་སྟེ་ཁོ་ཚོ་གྲུང་ཤ་དོད་པས་འཁོན་འཛིན་བྱེད་པའི་ཚད་ལ་སླེབས་ཡོད་པས་སོ།

ཕོ་རོག་ཡང་སྙིང་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

1.jpg

ཕོ་རོག་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་སྒྲིག་ཆས།

མཇུག་མཐར་གསལ་བ་ལྟར་ན། ཚོད་ལྟ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕོ་རོག་བཞི་པོ་ཚང་མས་འཁྲིས་ཀྱི་རྡོ་ཧྲུག་སྤྱོད་ཤེས་ནས་དམ་བིའི་ནང་གི་སྲིན་འབུ་བདེ་བླག་ངང་བཟས། མ་ཟད་ཁོ་ཚོས་རྡོ་ཧྲུག་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལས་ཆེ་བ་སྤྱད་ནས་ཆུ་ཁ་མཐོ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཤེས་པ་དང་འདི་ལྟར་བྱས་ན་དེ་བས་མྱུར་བ་ཡོད།

ཕོ་རོག་ཤིན་ཡ་ཡིས་ཟས་རིགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཤེས།

ཕོ་རོག་ཤིན་ཡ་ནི་རི་ཁུལ་གྱི་ལོ་མ་ཁབ་གཟུགས་ཅན་གྱི་ནགས་གསེབ་ཏུ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གདབ་ཆགས་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་དུས་ཚིགས་ནང་ནགས་ཚལ་གྱི་གནོད་འབུ་མང་དག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དེས་ནགས་ཚལ་གྱི་གནོད་འབུར་ཚོད་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད། ཕོ་་རོག་ཤིན་ཡ་ཡིས་ཟས་རིས་ཉར་ཚགས་བྱས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ནགས་ཚལ་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཀྱང་འབུལ་ཐུབ། དེས་ལྕང་སྡོང་ཐོག་ལས་སོན་ཉུང་ཤས་ཤིག་བཟའ་བཅའ་བྱས་རྗེས་རྒྱུན་དུ་འགའ་ཤས་ཤིག་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད། དགུན་ཁ་སླེབས་དུས་ཕོ་རོག་ཤིན་ཡ་ནགས་ཚལ་འདི་ལས་ཕ་རོལ་གྱི་ནགས་ཚལ་འདིར་འཕུར་ཏེ་“བཀར་འབྲུ་”ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་གངས་མཐུག་པོ་བབས་ཡོད་ན་རྫི་རྣོ་བའི་ཕོ་རོག་ཤིན་ཡ་ལའང་ས་སྦས་བཏང་བའི་སོན་ཚང་མ་རྙེད་མི་ཐུབ།

2.jpg

ཕོ་རོག་ཏུའུ་ཡ་ཡི་ཧ་ལས་དགོས་པའི་“གཉེན་གཏོར་”བྱ་སྤྱོད།

ལོ་ན་ལོན་པའི་ཕོ་རོག་ཏུའུ་ཡ་ཡིས་གཟུགས་ཧྲིལ་པོ་ནག་པོ་ཡིན་པའི་ཐོག་ཁ་དོག་སྔོ་སྐྱའི་འོད་འཁྱུག་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་གཤོག་ཟུང་མངོན་གསལ་དོད་ཤོས་ཡིན། ཕོ་རོག་ཏུའུ་ཡ་ཡི་བློ་གྲོས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཞིང་། ཕོ་རོག་ཏུའུ་ཡ་ཡི་བློ་གྲོས་གྱི་རྩལ་མངོན་ཤོས་ནི་ཁོ་ཚོའི་“གཉེན་གཏོར་”གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ལས་གསལ། 

ཕོ་རོག་ཏུའུ་ཡ་ཡིས་སྐབས་རེ་ཏུའུ་ཡ་གཞན་པའི་བར་གྱི་“དུས་ཆད་”ལ་བར་ཆད་བཟོས་པས། བྱུང་ལ་ཉེ་བའི་“གཉེན་སྒྲིག་”གཅིག་བར་མཚམས་ནས་མེད་པར་བཟོ་ཡི་ཡོད། ཕོ་རོག་ཏུའུ་ཡ་ཡིས་གཉེན་མཐུན་གྱི་ལས་འབྲེལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན།ཕོ་རོག་ཏུའུ་ཡ་ནི་ཁྱོ་གཅིག་ཤུག་གཅིག་གི་རོལ་སྟངས་ཡིན་པའི་དབང་གིས། ཕོ་མོ་གཉིས་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་རྟག་ཏུ་ཁེར་པོར་འཚོ་བའི་རང་རིགས་ལས་ཟས་རིགས་དང་ས་ཆ་འཕྲོག་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ཕོ་རོག་ཏུའུ་ཡ་ཡི་“གཉེན་གཏོར་”གྱི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་གོ་གནས་འགན་ལེན་དང་། ཟས་རིགས་དང་མངའ་ཁོངས་ས་ཆ་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་ཆེད་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རེད།

ད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕོ་རོག་སྤྱང་གྲུང་དོད་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཡོད་ཀྱི་རེད།

རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ཆེད་ལས་མཁས་ཅན། ཀྲའོ་ཤུས་མའོ། ཀྲུང་གོའི་ཚན་རིག་ཁང་སྲོག་ཆགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པ། 

说到乌鸦,大家都非常熟悉,但是乌鸦在大多数人心中,负面形象居多,甚至会与不吉利划上等号。事实上,乌鸦是鸟类世界中真正的成功者,其特点就是——聪明!

乌鸦的食性很杂,无论荤素,甚至腐败的食物也吃,尤其喜欢吃虫子。如果一群乌鸦突然落在家门口不走了,很可能是周围有它们想吃的食物。吃饱喝足之后它们自然会离开,除非周围环境特别适合它们筑巢。即使觉得乌鸦叫声难听,也不建议把它们轰走,因为它们聪明到会记仇。

乌鸦到底有多聪明?

为了测试乌鸦解决问题的能力,来自剑桥大学的Christopher David Bird 博士和伦敦大学玛丽女王学院的Nathan John Emery博士,设计了一个巧妙的试验。在一个透明的管子里放上水,水面上放上虫子,试验对象为4只笼养的秃鼻乌鸦。

试验一:给乌鸦提供了10块大石头(平均14.0±0.3克),每块石头都可以将水位提高4毫米。如果水位低于可到达高度(乌鸦可以吃到虫子的高度)4毫米,则乌鸦只需将一块石头放入管中,而如果水位低于可达高度28毫米,则必须放下7块石头。

试验二:同时给乌鸦5块小石头(2.06±0.1g)和5块大石头(14.0±0.5g)。小石头仅将水位提高了1毫米,而大石块可以将水位提高了4毫米。在每次试验中,水位均低于可达到的高度12毫米处。

试验三:给乌鸦提供两个相隔30厘米的相同管子,一根管子在可达高度以下12毫米处含有水;另一根在相同位置里放置木屑。两个管子之间等距放置5块大石头。

1.jpg


用于测试乌鸦的实验装置

结果显示,4只受测试的秃鼻乌鸦都会使用旁边的石头,顺利吃到瓶子中的蠕虫。而且它们可以迅速学会使用大石头而不是小石头来提升水位,这样更加快速。

星鸦会储藏食物

星鸦是山地针叶林间常见的鸟类,它在繁殖季节捕食大量森林害虫,对森林害虫有控制作用。星鸦储藏食物不仅能满足自身需求,还能为森林做贡献。它在树上取食部分种子后,通常会带走一部分。到了冬天,星鸦从这座森林飞到另一座森林,享用着“存粮”。如果积雪很深,嗅觉敏锐的星鸦也难找出所有埋下的种子。

2.jpg

渡鸦惊人的"拆婚“行为

成熟的渡鸦通体黑色,还紫蓝色金属光泽,尤以两翅最为明显。渡鸦有较强的智慧和社会交往能力,最能体现渡鸦智慧的还属它们的“拆婚”行为。

渡鸦有时会试图骚扰其它渡鸦间的“约会”活动,从而把一桩可能的“婚姻”扼杀在摇篮中。渡鸦为何要拆散姻缘呢?因为渡鸦是一夫一妻制,雌雄二鸦合力,常常可以战胜独栖的同类获取食物或领地。所以渡鸦“拆婚”的意图明显:保证自身的地位,维持食物和领地的稳定。

这下你知道乌鸦都多聪明了吧!

本文专家:赵序茅,中国科学院动物研究所博士