ཆུས་གསོད་མི་རུང་བའི་མེ།

འགྲེམས་བསྒྲགས་དུས་ཚོད།:2018-09-21

5.png


མེ་འགས་ཤས་ཆུས་གསོད་མི་རུང་་བ་ཞིག་ཡིན།དེ་ཡང་གཤམ་གསལ་ཁག་་་་སྟེ།གློག་ཆས་ལ་མེ་ཤོར་སྐབས་སྔོན་ལ་་་་་་་གློག་བཀག་པ་དང་དེ་ནས་དབྱང་གཉིས་་ཐཱན་འགྱུར་དང་ཕིང་སྐམ་མམ་ཡང་ན་བྱེ་ས་སྐམ་པོ་སོགས་གློག་རྒྱུན་གཅོད་པའི་་་་་་དངོས་རྫས་ཀྱིས་མེ་གསོད་དགོས་ཤིང་མེ་་གསོད་སྐབས་མི་དང་གློག་ཆས།གློག་་་་་་་་་སྐུད་བར་རྒྱང་ཐག་སྨི་གཉིས་ཡན་ཆོད་པ་དགོས།འབར་རྫས་སྣུམ་དང་བཀྲག་རྩིར་མེ་འབར་སྐབས་་་་་་ངེས་པར་དུ་ལྦུ་བ་དང་ཕིང་སྐམ། 

1211མེ་གསོད་ཆས་སམ་་་ཡང་ན་བྱེ་ས་སྐམ་པོས་གསོད་དགོས།ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་རྫས་་་་་་་འགྱུར་དངོས་རྫས་ལིའུ་སོན་དང་ཤའོ་སོན།ཡན་སོན།བུལ་་་ཅན་ལྕགས་རིགས་དང་།ནཱ།ལི།མེ་འབར་སླ་བའི་ལྕགས་་་་་་་རིགས་ཧ་ཡང་ཕྱེ་མ་དང་མའེ་ཕྱེ་མ་སོགས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་་་་་་་་རྫས་འགྱུར་དངོས་རྫས་ལ་ཆུ་འཕྲད་རྗེས་འགྱུར་འབྱུང་ཐོན་་་་བདེ་བའམ་མེ་འབར་སླ་པོ་ཡོད་པས་ངེས་པར་དུ་བྱེ་ས་སྐམ་་་་པོ་དང་ཕིང་སྐམ་གྱིས་མེ་གསོད་དགོས་པ་ལས་ཆུས་གསོད་མི་་རུང་།